Jurnal Fisika

Author Details

Dilaga, Jovi Kusuma